Cercador

Tauler d'anuncis
Montbuicomerç

ContacteTots els establiments

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per a l’any 2018

Feu clic aquí per accedir al document PDF

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Base 1. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Base 2. Persones o entitats beneficiàries:

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

. Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

. Les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

. Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats sedentaris i no sedentaris.

Base 5. Actuacions i despeses subvencionables:

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 de la Resolució.

Base 6. Sol·licituds i documentació:

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

Els ens públics beneficiaris del programa 8 (Annex 2) han de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma de tramitació EACAT.

6.9 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent.

Annex2: Programes

Programes per a entitats del comerç, serveis, artesania i moda:

1.Programa per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats.

Programes per a les empreses de comerç, serveis i moda:

2. Programa per a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

3. Programa per a la transformació digital.

4. Programa pera la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

5. Programa per a la internacionalització de la moda.

Programes per al sector artesà:

6. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

7. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.

8. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania